Najważniejsze osiągnięcia

dr Beata Prościak

numer w bazie naukowej międzynarodowej

Polska.ORCID:0000-0003-0717-9931

 

e-mail: beata@dr-prosciak.pl

Trzy najważniejsze osiągnięcia dorobku zawodowego (szeregowane według ważności)

 

  1. Pani dr Beata Prościak prowadziła szereg działań przeciwdziałających wykluczeniu uczniów z SPE (specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

– Przyczyniła się w bardzo szerokim zakresie do wprowadzania zmian w szkolnictwie w całym kraju. Stworzyła m. in. nową metodę nauczania w kształceniu polonistycznym, która przeciwdziała wykluczeniu uczniów z różnymi typami inteligencji. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem nauczycieli i bibliotekarzy (zaprezentowana jest w wydanej przez nią książce: Prościak B., Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania, Difin, Warszawa 2013).

– Prowadzone przez Panią dr Beatę Prościak badania naukowe mają skalę ogólnoświatową i dotyczą m. in. problemów związanych z wykluczeniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jej badania naukowe były wykorzystywane i dostrzegane przez instytucje o zasięgu krajowym, np. Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz OKE w Krakowie.

Warto podkreślić, że  jest autorką 40 publikacji naukowych na skalę ogólnopolską (w tym światową) oraz 14 wystąpień podczas konferencji na skalę ogólnopolską (w tym międzynarodową).

– Znaczącym osiągnięciem było przeprowadzenie międzynarodowych badań na temat wykluczenia społecznego uczniów z dysfunkcjami, które przedstawiła podczas XXXII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Forum Pedagogów”. Odbyła się ona we Wrocławiu w dniach 20-21 listopada 2019 roku.

Zaprezentowała swoje wystąpienie oraz autorskie badania, które miały skalę ogólnoświatową i dotyczyły wykluczenia w obszarze cyfryzacyjnym, rodzinnym i rówieśniczym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), m. in. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dysleksji rozwojowej, itp. Tematem naukowej dyskusji było w tym roku: “Uobecnianie się inkluzji i ekskluzji w przestrzeni edukacyjnej”. Publikacja ukazała się w międzynarodowym renomowanym czasopiśmie naukowym „Journal of Education, Culture and Society” – ISSN 2081-1640, wersja elektroniczna jest   dostępna na stronie: https://www.researchgate.net/publication/342507543_Impact_of_student_exclusion_including_from_the_SPE_on_their_digitisation_behaviour_in_social_media

Natomiast temat jej publikacji brzmi:  Impact of student exclusion (including SEN students)
on their digitisation behaviour in social media
, „Journal of Education Culture and
Society No. 1_2020, s. 203-224. Wersja polska: Wpływ wykluczenia uczniów
(w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych
.

– Pani dr Beata Prościak opracowała ogólnopolskie kryteria oceny prac maturalnych dla uczniów z dysfunkcjami na zamówienie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wymiernym efektem było zaproszenie na publiczną ogólnopolską prezentację stworzonej przeze nią nowej koncepcji pracy z uczniem z trudnościami w nauce o inteligencji dyslektyczno-kreatywnej oraz publikacja na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakładce: Wydział informacji i promocji (tu: informacje pedagogiczne). Swoją koncepcję zaprezentowała podczas prowadzonego przez nią seminarium w Sulejówku 06. 06. 2013 roku.

– Z innowacyjnych  rozwiązań metodycznych, dydaktycznych i wychowawczych, pomysłów i badań naukowych Pani Beaty Prościak korzystały ośrodki zarówno w całej Polsce, jak i za granicą.

 

  1. Pani Beata Prościak jako nauczyciel odniosła sukces na skalę ogólnopolską. Stworzyła podwaliny do nowego algorytmu nauczania języka polskiego, który opiera się na przekierowaniu uwagi uczniów na źródła, które pokazują pozytywne strony życia, dzięki wykorzystaniu jej autorskiej metody nauczania, która zdobyła już popularność w całej Polsce. Szczegółowy opis metody przedstawiony jest w wydanej przez nią książce: Prościak B., Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania, Difin, Warszawa 2013.

 

– Pani Beata Prościak dzieliła się również swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, instruując ich podczas przeprowadzonych przez nią szkoleń dla nauczycieli, i wpływając w ten sposób na podniesienie wyników całej szkoły. Jej działania sprawiły, że nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku stawali się coraz bardziej zmotywowani do pracy i coraz bardziej kreatywni.

  1. Pani Beata Prościak w swojej pracy zawodowej promowała twórczość własną uczniów i rozwój indywidualizmu każdego z nich.

– Sprawiała, że uczniowie, zwłaszcza Ci z SPE, mogli przekierować swoją uwagę na sukces, wyłuskiwała talenty i unikatowe zdolności uczniów.

– Wykładnię jej działań może stanowić oprócz udziału w różnego typu konkursach i Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, m. in. wydanie przez jej uczniów dwóch książek na skalę ogólnopolską w Inteligentnym Systemie Wydawniczym Ridero, biorąc udział w konkursie „Misja – książka” 2016, 2017 pod honorowym patronatem MEN.

– Wymiernym efektem jej pracy było opracowanie autorskiej propozycji dodatkowego pytania maturalnego, które byłoby miernikiem możliwości twórczych ucznia. Sposób jego tworzenia i oceny proponowała podczas wystąpienia na konferencji naukowej, po której jej propozycja zostawiła ślad w publikacji naukowej po XXII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej (Kraków, 23-25 września 2016 roku).

(Publikacja: Beata Prościak,  Matryca prognozowania pomiaru twórczości ucznia na maturze pisemnej z języka polskiego – propozycja badania, (w:) Diagnozowanie twórczości uczniów
i nauczycieli,
pod red. B. Niemierki i M. K. Szmigel, Grupa Tomami, Kraków 2016.)