Wykaz publikacji

dr Beata Prościak
numer w bazie naukowej międzynarodowej
ORCID: 0000-0003-0717-9931
e-mail: beata@dr-prosciak.pl

Wykaz publikacji naukowych dr Beaty Prościak

 1. Beata Prościak, Halina Samko, Marcin Prościak, Rozwiązania w zakresie koncepcji nauczania języka polskiego w dobie pandemii i po pandemii, [w:] Zdalna i bezpośrednia diagnostyka edukacyjna, pod red. Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel, Monografia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej XXVII Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Warszawa – Kraków 2021, s. 121-141. ISBN: 978-83-96-963433-0-7

 2. Beata Prościak, Marcin Prościak, Wpływ wykluczenia uczniów (w tym z SPE) na ich zachowania cyfryzacyjne w mediach społecznościowych, „Wychowanie w Rodzinie”, Tom XXI (2/2019), pod red. Alicji Szeląg, Ewy Jurczyk- Romanowskiej, Wrocław 2019, s. 327-355. ISBN 978-93-963802-0-3

 3. Beata Prościak, Halina Samko, Człowiek a bot – paralele matematyczno-polonistyczne w diagnostyce edukacyjnej, czyli kilka uwag o „czujących robotach”, [w:] Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej, Wyd. Tomami, Warszawa 2020, s. 383-406.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 4. Beata Prościak, Marcin Prościak, Impact of student exclusion (including SEN students)
  on their digitisation behaviour in social media, „Journal of Education Culture and Society No. 1_2020, s. 203-224.  Link: https://www.researchgate.net/publication/342507543_Impact_of_student_exclusion_including_from_the_SPE_on_their_digitisation_behaviour_in_social_media

 5.  Beata Prościak, Źródła motywacji czytelniczej uczniów i ich kompetencje motywacyjne na podstawie predyspozycji czytelniczo-rozwojowych, [w:] Znaczenie Diagnostyki Edukacyjnej dla procesu kształcenia, pod red. B. Niemierki i M. K. Szmigel, Grupa Tomami, Kraków 2019, s. 359-383.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 6. Beata Prościak, Jak zapełnić lukę w algorytmie umiejętności diagnostycznych nauczycieli?[w:] Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli, pod red. Bolesława Niemierki i Marii Krystyny Szmigel, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Katowice 2018, s. 461-476.), jak również w wersji elektronicznej (artykuły z konferencji dostępne na stronie PTDE
  http://www.ptde.org/pluginfile.php/1378/mod_page/content/13/PTDE_2018_461.pdf). Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 7. Beata Prościak, Propozycja diagnozowania i kształcenia praktycznych umiejętności czytania na podstawie „słowników lekturowych”, (w:) Diagnozowanie umiejętności praktycznych w toku kształcenia i egzaminowania, pod red. B. Niemierki  i M. K. Szmigel, s. 293-307, Grupa Tomami, Kraków 2017.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 8. Beata Prościak, Matryca prognozowania pomiaru twórczości ucznia na maturze pisemnej z języka polskiego – propozycja badania, (w:) Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, pod red. B. Niemierki i M. K. Szmigel, Grupa Tomami, Kraków 2016. 
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 9. Beata Prościak, Małgorzata Trębacz, Renata Suszyło – Martula, Paradoksy słowne na maturze – nadinterpretacja czy „językowy efekt fatamorgany, „Dialog Edukacyjny” 2016, nr 1-2, Rybnik 2016.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 10. Beata Prościak, Małgorzata Trębacz, Renata Suszyło – Martula, Słownictwo barierą czytelniczą młodych, „Dialog Edukacyjny” 2015, nr 3-4, Rybnik 2015.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 11. Prościak B., O sztuce zachowania zdrowia – od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania młodzieży, w: Między literaturą i medycyną. Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych, cz. X, E. Łoch, E. Flis-Czerniak, G. Wallawender, S. Bobowski, Lublin 2014, s. 107-121. 
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 12. Prościak B., Zmiana losu bohatera literackiego – podstawą piramidy mediacji, (przyjęte do druku) „Dialog Edukacyjny”, Rybnik 2014.

 13. Prościak B., Piramida mediacji – najnowsze rozwiązania dydaktyczno- wychowawcze dla szkoły średniej, „Dialog Edukacyjny”, nr 1, Rybnik 2014, s. 51-52.

 14. Prościak B.Suszyło-Martula R., Trębacz M., Jak zrozumieć młodzież i przeciwdziałać agresji w szkole?„Dialog Edukacyjny”, nr 1, Rybnik 2014, s. 47-50.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 15. Prościak B., Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w bibliotece szkolnej – uczeń z trudnościami w nauce (publikacja na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakładce: Wydział informacji  i promocji  (tu: informacje pedagogiczne).
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 16. Prościak B., O kondycji słowa w szkole średniej – czyli o tym czy można nabyć umiejętności mediacji, zdając dzisiejszą maturę z języka polskiego, w: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, 140. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguage Polonae Partinentia IV, pod red. Budrewicz, Kondycja słowa w edukacji polonistycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013).
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 17. Prościak B., Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania, Difin, Warszawa 2013.

 18. Prościak B., Językowy obraz świata współczesnej młodzieży, „Polonistyka” 2012, nr 6, s. 58-62.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 19. Prościak B., Kostek D., Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej? „Polonistyka” 2012, nr 1.

 20. Prościak B., Grabowska – Błońska A., O potrzebie zmiany kryteriów oceniania matury pisemnej z języka obcego, „Dysleksja” 2011, nr 3, s. 46-48.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 21. Prościak B., Odpowiednie dać rzeczy słowo…Ocena prac pisemnych a standaryzacja wymagań, „Język Polski w Gimnazjum”, 2011/2012, nr 2, s. 97-104. 
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 22. Prościak B., Nowe potrzeby na rynku pracy – nowa tożsamość uczniów i zadania nauczycieli w świetle projektów unijnych i matury z języka polskiego, [w:] Nr 94, Studia at DidacticamLitterarumPolonarum et LinguagePolonae. Partinentia III, pod red. M. Jędrychowskiej, M. Szymańskiej, Kraków 2011, s. 184-194.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 23. Prościak B., Jak kształcić różne typy inteligencji na lekcjach języka polskiego, „Język Polski w Gimnazjum” 2011/2012, nr 1, s. 46-50.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 24. Prościak B., Prace redakcyjno-stylistyczne a pisanie wypracowania maturalnego, „Polonistyka” 2011, nr 6, s. 60 – 63.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 25. Prościak B., Kształtowanie tożsamości uczniów szkoły średniej, „Polonistyka” 2010, nr 8, s. 19-23.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 26. Prościak B., „Rozprawka z czytania ze zrozumieniem”- czyli o najnowszej formie matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym,   Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Nr 71, Studia At Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Partinentia I,  pod red. Jędrychowskiej, M. Sienko, J. Waligóry, Kraków 2010, s. 188-197.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 27. Prościak B., Koło miłośników języka polskiego – edukacja dla przyszłości , „Nowa Polszczyzna” 2008, nr 2, s. 22-24.

 28. Prościak B., Między edukacją polonistyczną a zapotrzebowaniem na rynku pracy – czyli o sposobach uatrakcyjniania edukacji w ramach projektów unijnych (zapowiedź możliwości), „Kwartalnik Polonistyczny” 2008, nr 3.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 29. Prościak B., Czy nowa formuła egzaminu maturalnego sprzyja korelacji kształcenia językowego z literacko-kulturowym?, [w:] Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturalnym w gimnazjach i liceach, pod red. Z. Urygi, Sieńko, Nowoczesna Szkoła, Kraków 2007, s. 62-80. 
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF. 

 30. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. 120 lat szkolnictwa zawodowego w Leżajsku 1886-2006, komitet redakcyjny: m. in. Beata Prościak, Leżajsk 2006. s. 592.

 31. Prościak B., Czy nowa formuła egzaminu maturalnego sprzyja korelacji kształcenia językowego z literacko-kulturowym? „Nowa Polszczyzna”, nr 1, Kraków 2006, s. 3-7.

 32. Prościak B., Sposoby rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej, „Język Polski w Liceum”, nr 3, Kielce 2005/2006, s. 99 – 104.

 33. Prościak B., Propozycja wykorzystania komputera na lekcjach języka polskiego, „Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego”, T. 18, Katowice 2005.

 34. Prościak B., Praca z uczniem zdolnym w „Kole Miłośników Poezji” (program autorski), „Język Polski w Liceum” nr 3, Kielce 2005.

 35. Prościak B., Fedirko H., Gąsior W., Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, [w:] Leżajsk, S. Mendelowski, Krosno 2003, s. 87 – 93.

 36. Prościak B., Jak czytano utwory literackie w gimnazjach galicyjskich?, „Dydaktyka”, nr 1,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” Seria Filologiczna, Rzeszów 2002, s. 149 – 159.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 37. Prościak B., O wychowaniu estetyczno – patriotycznym w gimnazjach galicyjskich, „Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego”, T. 16, Katowice 2001, s. 7 – 27.

 38. Prościak B., Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych, „Dydaktyka Literatury” XXI, Zielona Góra 2001, s. 111 – 129. 
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 39. Prościak B., Jak łączyć kształcenie polonistyczne z wychowaniem przez taniec?, „Warsztaty Polonistyczne” , Wrocław 2001, nr 3, s. 52 – 57.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.

 40. Prościak B., Wychowanie w szkole galicyjskiej w świetle tematyki prac pisemnych, „Warsztaty Polonistyczne”, Wrocław 2000, nr 2, s. 72 – 80.
  Kliknij tutaj, aby otworzyć plik PDF.